ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกในการให้บริการเกมออนไลน์ของ (มารวย99)

  • ข้อตกลงการสมัครสมาชิกและการใช้บริการเกมออนไลน์ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของ มารวย99 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและหากท่านกดเลือก ยอมรับ ก็จะถือว่าได้ศึกษาและยินยอมที่จะปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ของบริการสมาชิก
  • ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง มารวย99 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมออนไลน์หรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะใช้บริการเกมของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”
  • ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

    • 2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมฉบับนี้ได้นำแสดงออนไลน์ไว้ในโฮมเพจ www.maruay99.comตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมของสัญญาการให้บริการเกมมือถือหรือคอมพิวเตอร์หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถามถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการเกมนี้มีผลบังคับใช้
    • 2.2 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ www.maruay99.com ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
   • 2.3 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง
  • ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ

   การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย

    • 3.1 การดาวน์โหลด Mobile application, เล่นเกมผ่าน Browser จากเว็บไซต์ www.maruay99.com ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเกมส์, แอพพลิเคชั่นเกมส์, เว็ปไซต์เกมส์ต่างๆหรืออื่นๆ
    • 3.2 บริษัทเป็นผู้เผยแพร่ application บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการเกมต่างๆ
   • 3.3 บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายไอเทมในเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมที่บริษัทผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการชำระเงิน โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเติมเงินจากผู้ให้บริการ เช่น MOLPoints เป็นต้น หรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทได้อนุญาตไว้
  • ข้อ 4 เนื้อหาการใช้บริการ

   บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆหรือข้อมูลการเล่นของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

    • 4.1 บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการเกมที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเกมแพทซ์บักต่างๆหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารเกมผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกมได้เป็นครั้งๆไปทั้งโดยการ อัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
   • 4.2 บริษัทจะประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการเกม อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลเกม ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกประการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอบริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการเนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์
  • ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

   บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้

    • 5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น
   • 5.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเองและรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบและความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุสภาพจิตใจอันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการผิดกฎหมายหรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ข้อ 6 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในเกมและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้งและเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในเกมทั้งนี้บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

  • ข้อ 7 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
    • 7.1 ไม่ทำความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
    • 7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวนั้น
    • 7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
    • 7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ
    • 7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
    • 7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • 7.7 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack หรือใช้โปรแกรมโกง
    • 7.8 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการให้บริการเกมของบริษัท
    • 7.9 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัท
   • 7.10 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัททราบทันทีหากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ข้อ 8 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ
    • 8.1 ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ยกเว้น บริษัทมีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
    • 8.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ บริษัทจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ บริษัทจะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
    • 8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
     • 8.3.1 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
     • 8.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
    • 8.3.3 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆหรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ของข้อมูลการหยุดให้บริการระงับเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆตามข้อ8นี้บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
  • ข้อ 9 การยกเลิกการให้บริการ

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

    • 9.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
    • 9.2 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
    • 9.3 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
    • 9.4 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท
    • 9.5 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
    • 9.6 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
    • 9.7 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท
    • 9.8 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
    • 9.9 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
   • 9.10 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
   • 9.11 ใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้งาน 1 อุปกรณ์ ต่อ 1 ไอดีเท่านั้น หากมีหลายไอดี และทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าทำให้กระทบต่อสมดุลในเกมส์หรือความสนุกของเกมส์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการ
  • ข้อ 10 การยกเว้นความรับผิด
    • 10.1 บริษัทจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
    • 10.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
    • 10.3 บริษัท จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
    • 10.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
    • 10.5 บริษัท ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
   • 10.6 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัท จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ
  • ข้อ 11 ข้อจำกัดในการใช้บริการ
    • 11.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ในเกมที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าไอเทมดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือเป็นไอเทมชนิดใดก็ตาม โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน และไอเทม ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน และไอเทมในบัญชี ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
    • 11.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
    • 11.3 บริษัท สามารถระงับการใช้งานบัญชี ตัวละครข้อมูลทุกอย่างภายในเกมของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของเกม
    • 11.4 บริษัท เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเกมของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือวางแผนเกม บริษัทสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
   • 11.5 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆได้
  • ข้อ 12 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ www.maruay99.com แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

 • ข้อ 13 กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ